fbpx

Algemene voorwaarden Antistralingshop

ALGEMENE VOORWAARDEN en LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van handelsbedrijf:
Sym Consultancy / Antistralingshop te Utrecht

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in de prijscouranten, website of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend. Dit geldt eveneens voor door Antistralingshop aangenomen bestellingen, tenzij naderhand door Antistralingshop de prijs schriftelijk is bevestigd.
 2. Levering vindt steeds plaats tegen de prijzen geldende op de dag van levering.
 3. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., door Antistralingshop verstrekt in catalogi of anderszins, zijn voor Antistralingshop niet bindend. Tevens zijn deze alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Antistralingshop aanbiedt. Daarnaast geven afwijkingen de afnemer/opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of enigerlei vergoeding van Antistralingshop te verlangen.
 4. Toezending van catalogi en/of prijslijsten verplicht Antistralingshop niet tot levering.
 5. Overeenkomsten door bemiddeling van tussenpersonen tot stand gekomen zijn voor
  afnemer/opdrachtgever steeds bindend. Dit geld voor Antistralingshop pas wanneer Antistralingshop de overeenkomsten schriftelijk heeft bevestigd. Het toezenden van de factuur is eveneens als een schriftelijke bevestiging te beschouwen.
 6. Eventuele algemene voorwaarden / inkoopvoorwaarden van de afnemer/opdrachtgever gelden slechts in zoverre deze in overeenstemming zijn met de voorwaarden. Daarnaast kan Antistralingshop met de afnemer/opdrachtgever van geval tot geval overeengekomen algemene voorwaarden afspreken.
 7. Het doen van bestellingen houdt erkenning in van toepasselijkheid van deze voorwaarde.

Artikel 2. BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling zonder enige aftrek te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 2. Betaling dient te geschieden door storting of overschrijving op de bankrekening bij:
 3. KNAB Bank: NL25 KNAB 0256 7346 90
 4. T.b.v. Sym Consultancy +
 5. In geval van niet betaling van een opeisbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de zaken van de afnemer/opdrachtgever of indien op dienst roerende of onroerende goederen beslag wordt gelegd, heeft Antistralingshop het recht nog uit te voeren orders, of datgene wat op die datum nog moet worden geleverd, zonder meer en zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van Antistralingshop om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies, dat door een en ander voor Antistralingshop mocht zijn ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering welke Antistralingshop op afnemer/opdrachtgever heeft, geheel en direct opeisbaar.
 6. Alle kosten, die Antistralingshop ter incassering van de vordering moet maken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, de laatste te bepalen op 12 procent van het gefixeerde gefactureerde bedrag, zijn voor rekening van de afnemer/opdrachtgever.

Artikel 3. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zonder medewerking van Antistralingshop is afnemer/opdrachtgever voor betaling niet bevoegd geleverde goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en blijft Antistralingshop eigenaar daarvan. Bij overtreding is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.
 2. Indien dezelfde soort goederen door Antistralingshop geleverd, waarvan één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij afnemer/opdrachtgever nog aanwezige goederen van dezelfde soort als onbetaald beschouwd. Dit is behoudens tegenbewijs door afnemer/opdrachtgever.
 3. Voor het geval de afnemer/opdrachtgever heeft aangetoond dat een deel van de door Antistralingshop geleverde goederen wel is betaald. Dan draagt de afnemer deze reeds nu aan Antistralingshop in eigendom tot zekerheid over in verband met zijn overige betalingsverplichtingen jegens Antistralingshop.
 4. De afnemer/opdrachtgever verplicht zich nu voor zijn vorderingen, ontstaan uit doorleveringen van de goederen of andere hoofde. Inclusief natrekking, tot zekerheid voor nakoming van zijn verplichtingen aan de Antistralingshop in eigendom tot zekerheid te cederen op straffe van een dwangsom van €500,- per dag.

Artikel 4.  LEVERING

 1. Leveringen geschieden franco op locatie in Nederland.
 2. De goederen reizen voor rekening en risico van Antistralingshop naar afgesproken locatie binnen Nederland. Bij aflevering van goederen wordt tevens het risico overgedragen aan afnemer/opdrachtgever.
 3. Voor locaties buiten Nederland reizen goederen voor rekening en risico van afnemer/opdrachtgever.
 4. Antistralingshop behoudt zich te allen tijde het recht voor de bestelde goederen met bestemming buiten Nederland, zonder opgave van redenen, voor verzending volledige betaling te verlangen.
 5. Ten opzichte van opgegeven of overeengekomen leveringstijden geldt, dat zij slechts bij benadering door Antistralingshop worden vermeld.
 6. Ofschoon steeds getracht wordt de levertijden zoveel mogelijk na te komen, is Antistralingshop niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de afnemer/opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch enigerlei vergoeding van Antistralingshop te verlangen.
 7. Indien zich buiten de wil van Antistralingshop om door omstandigheden, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren,  heeft Antistralingshop het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Dit zonder dat Antistralingshop tegenover de wederpartij tot enige schadevergoeding is gehouden. Het in dit lid bepaald is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen bij fabrieken, importeurs of andere vaste leveranciers van wie Antistralingshop de goederen doorgaans betrekt.

Artikel 5.  RECLAMES

Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze Antistralingshop schriftelijk bereiken binnen 8 dagen na levering van de betreffende goederen. De reclame dient, teneinde Antistralingshop een zojuist mogelijk beeld te kunnen vormen, schriftelijk te geschieden onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van de aard en de grond van de klachten. Ingeval van reclame(s) is afnemer/opdrachtgever verplicht de instructies van Antistralingshop op te volgen. Mocht Antistralingshop de klacht(en) gegrond achten dan verplicht Antistralingshop zich tot het alsnog juist leveren van de prestatie c.q. crediteren tot het bedrag van de geleverde prestatie.

Artikel 6.  PRIJZEN

Alle door Antistralingshop genoteerde prijzen zijn inclusief B.T.W. voor levering binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7.  GARANTIE

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende merken die wij aanbieden. Tenzij anders vermeld geldt voor alle producten 1 jaar garantie. Wanneer het product wordt gemodificeerd, komt de garantie op het geheel te vervallen.

Artikel 8.  AANSPRAKELIJKHEID

In de algemene voorwaarden staat tevens dat in het geval van eventuele schade, in de breedste zin van het woord, door toedoen van door Antistralingshop geleverde producten, acht Antistralingshop zich alleen aansprakelijk wegens door afnemer/opdrachtgever geleden directe schade aan de geleverde producten beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde met een maximum van €250,- euro.

Artikel 9.  GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten met Antistralingshop is Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomsten voortvloeiende of daarmede verband houdende, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Het is verplicht om dit in de algemene voorwaarden te vermelden.

Artikel 10. Jouw gegevens

Persoonsgegevens die je deelt met Antistralingshop, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Antistralingshop verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

 • Wanneer je contact met Antistralingshop opneemt. Hieronder verstaat Antistralingshop het plaatsen van bestellingen, telefonisch contact, contact per e-mail of via social media;
 • Bij aanmelding van onze nieuwsbrief. We maken hiervoor gebruik van Mailchimp. Hierover meer onder het kopje nieuwsbrief.

Gegevens wijzigen of verwijderen

Heb je ons wel eens gemaild? Of aangemeld voor de nieuwsbrief en wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je kunt ons tevens vragen om de persoonsgegevens aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Kortom, je kunt hierover contact met ons opnemen via info@antistralingshop.nl

Nieuwsbrief

Antistralingshop biedt een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over de geplaatste content en nieuws op de website. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Tevens vind je onderaan elke nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden. Daarnaast wordt het abonneebestand absoluut niet met derden gedeeld.

Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij het het programma Mailchimp.

Winkelwagen
Scroll naar top